Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Coronavirus | Løbende opdatering til skolerne

  7. april 2020
 • fb
 • tw
 • li
 • em

 • Denne artikel er opdateret d. 7. april 2020

  Foreningens sekretariat er lukket fra torsdag d. 9. april til og med mandag d. 13. april. Vi har dog stadig et beredskab til at håndtere uopsættelige sager samt til at monitorere situationen i relation til corona-virus, så skolerne fortsat kan blive orienteret, når der sker noget nyt.

  Der kan fortsat sendes mail til foreningens rådgivere, men kun med forventning om, at de besvares efter påske.

  Hvis du har uopsættelige spørgsmål, der ikke kan vente til efter påske, kontakt da venligst sekretariatschef Søren Lodahl på mail med dit spørgsmål.

  Hvis det haster, kan du også ringe på telefon + 45 29617520. Hvis telefonen går på telefonsvarer, bedes du tydeligt angive, hvem du er og på hvilket telefonnummer, du kan kontaktes.

  Løbende orientering til medlemsskolerne på hjemmesiden

  Foreningen vil opdatere nednestående  orientering (fra A - Å), så snart vi har ny information om skolernes situation i relation til COVID-19 / Coronavirus.

  Orienteringsmails direkte til skolerne

  Foreningen vi vil orientere medlemsskolerne direkte pr. mail ved afgørende nyt og meddelelser fra ministeriet. Find alle de tidligere Orienteringsmails udsendt fra foreningen til medlemsskolerne 

  --

  Foreningen anbefaler, at skolerne holder sig generelt orienteret på www.coronasmitte.dk

  Få en opdatering på disse emner i nedenstående orientering. Emnerne står i alfabetisk rækkefølge fra A - Å      

  Klik ind på det emne, du vil vide mere om:


  A

  Ansættelsesvilkår og arbejdstid

  Kontakt foreningens rådgivere vedr. ansættelsesvilkår og arbejdstid. Find den rette rådgiver  her

  Der er, efter foreningens umiddelbare opfattelse, ikke adgang til løntræk grundet lukning af skolen. Udgangspunktet er, at det er skolens ansvar at sikre den fornødne bemanding til nødpasning, og at øvrige medarbejdere skal arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt.

  Underviserne skal i perioden tilrettelægge nødundervisning, efterbehandle opgaver og undervisning eller udfører andre relevante opgaver, i det omfang det er muligt, og under hensyntagen til den enkeltes private forhold.

  Teknisk- og administrativt personale (TAP) skal også arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt, og på skolen i det omfang, det er nødvendigt. F.eks. kan der være opgaver i forbindelse med opsyn med bygninger. Alt arbejde, der foretages på skolen, må ske under hensyntagen til overholdelsen af de af myndighederne givne anbefalinger og retningslinjer.

  Allerede planlagt ferie, afspadsering, omsorgsdage og lign. afvikles som planlagt, med mindre særlige individuelle forhold gør sig gældende. Se*

  *Aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19

  Der er blev d. 27. marts offentliggjort en ny aftale om ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 i relation til offentligt ansatte medarbejdere. En aftale, der har direkte betydning for børnehaveklasselærere; lærere og ledere ved de frie grundskoler samt gymnasielærere og rektorer ved de private gymnasiale uddannelser (hvordan aftalen kan forstås i forhold til øvrige medarbejdergrupper beskrives nedenstående).

  Medarbejder og kompetencestyrelsen har, over for foreningen, bekræftet, at aftalen gælder på undervisningsområdet. Ligeledes at overenskomsterne i øvrigt fortsat gælder, herunder reglerne om afspadsering og omlægning af arbejdstiden indenfor normperioden. Medarbejder og kompetencestyrelsen opfordrer desuden arbejdsgiverne på undervisningsområdet, hvor der gælder en årsnorm, til så vidt muligt at fastholde den nuværende arbejdstidsplanlægning frem til slutningen af hjemsendelsesperioden.

  Aftalen giver den enkelte leder ved skolen mulighed for at pålægge ovenstående medarbejdere frihed i op til 5 dage.

  Afviklingen af frihed forudsætter, at den enkelte medarbejder ikke varetager opgaver helt eller delvist i perioden fra den 28. marts 2020 til den 13. april 2020, og at medarbejderen har opsparet frihed til rådighed. Afvikling af frihed kan pålægges med dags varsel.

  Den pålagte frihed kan være i form af feriedage, særlige feriedage eller afspadsering mv. Det er også muligt at afvikle overskydende normtimer.

  Feriedage, særlige feriedage eller afspadsering, der allerede er afholdt af medarbejderen i perioden fra den 13. marts 2020 til og med den 27. marts 2020 kan medregnes til de 5 dage.

  Det er også muligt at fremrykke op til 5 planlagte feriedage/særlige feriedage/aftalt afspadsering, der er planlagt til afholdelse i perioden fra den 14. april 2020 til den 30. april 2020. Skolen skal dog være opmærksom på, at det ikke må medføre udgifter for medarbejderen (f.eks. ifm. afbestilling af rejse).

  Det er ikke muligt at pålægge medarbejderne at afholde ikke-optjent ferie. 

  Ledelsens overvejelser, om at benytte muligheden for at pålægge enkelte medarbejdere tvungen frihed, bør ske på grundlag af en lokal dialog. Overvejelserne bør tage udgangspunkt i et bredt og langsigtet perspektiv med omsorg for, at beslutninger, der her og nu kan synes både logiske og økonomisk velbegrundede, kan skabe ubalancer i en medarbejdergruppe – altså skabe en situation, hvor det er særdeles svært at navigere som leder.

  Beslutningen bør under alle omstændigheder tages på grundlag af en dialog med den enkelte medarbejder.

  Aftalen ift. øvrige medarbejdergrupper (pædagoger, administrative medarbejdere, teknisk personale mv.)

  I forhold til disse medarbejdergrupper (pædagoger, administrative medarbejdere, teknisk personale mv.) kan det helt generelt fastslås, at skolerne kan varsle optjent, endnu ikke afviklet restferie, til afvikling med et kortere varsel end det normale på én måned. I Ferieloven er det nemlig fastlagt, at det normale varsel for restferie er en måned, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette.

  Med andre ord kan skolerne for disse medarbejdere, i denne ekstraordinære situation, give et kortere varsel.

  Aftaleenheden og fagforeningerne BUPL, 3F og HK har bekræftet, at aftalen også gælder for medarbejdergrupper på skolerne under disse overenskomster.

  Mange skoler har tildelt ret til særlige feriedage (den 6. ferieuge) for medarbejdergrupper, der ikke er omfattet af én af de gældende overenskomster. Foreningen anbefaler, at disse medarbejderes betingelser ift. særlige feriedage ligeledes behandles iht. bestemmelserne i Statens Ferieaftale (Staten og CFU) samt den i fredags indgåede aftale for offentligt ansatte medarbejdere.

  Beslutninger med konsekvenser for pædagoger, administrative medarbejdere, teknisk personale mv., i forhold til afvikling af ferie, bør ligeledes tages med baggrund i en velovervejet lokal dialog og på grundlag af en dialog med den enkelte medarbejder.


  B


  C


  D


  E

  Eksamen, prøver og projekter

  Særbestemmelser giver Børne- og Undervisningsministeriet vidtrækkende beføjelser til at kunne søge alternative veje til at afvikle projekter, prøver og eksamen, hvis det bliver nødvendigt.

  Folkeskolens afgangseksamen er aflyst. Afgangseleverne får deres årskarakter påført eksamensbeviset.

  Folketingets partier vil de kommende dage forhandle om, hvad der skal ske i forhold til eksamenerne på ungdomsuddannelserne.

  Foreningen informerer medlemsskolerne, så snart der er konkret nyt.

   


  F


  G

  Generalforsamlinger

  De fleste af landets frie- og private skoler har planlagt gennemførelse af skolens generalforsamling i foråret, typisk april eller maj måned. I skolernes vedtægter er det som regel fastslået, at generalforsamling skal afholdes inden udløbet af en nærmere fastsat dato.

  Udskyd generalforsamlingen

  På baggrund af den ekstraordinære situation og myndighedernes anbefalinger opfordrer foreningen til, at skolerne for nuværende udskyder gennemførelse af generalforsamlingerne. Denne opfordring er verificeret af Børne – og Undervisningsministeriet.

  Skolerne kan meddele forældrekredsen (forældremyndighedsindehavere til elever på skolen) samt øvrige personer, der normalt deltager i skolens generalforsamling, at generalforsamlingen udskydes, til det igen er tilrådeligt at samle flere personer i større fora uden udvidet smitterisiko.

  Når situationen har normaliseret sig, og myndighederne ændrer anbefalingerne, kan bestyrelsen ved skolen indkalde til generalforsamling med det vedtægtsbestemte varsel og gennemføre generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægten i øvrigt.

  I perioden indtil gennemførelse af den ordinære generalforsamling vil skolens nuværende bestyrelse kunne fortsætte uændret. Hvis bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen, kan suppleanter indtræde.

  Søg ikke alternative løsninger til afholdelse af generalforsamlingen

  Foreningen vil på det kraftigste opfordre til, at bestyrelsen udsætter generalforsamlingen frem for at søge løsninger med f.eks. virtuel afholdelse af generalforsamlingen. Der er for det første ikke nogen grund til at gå den vej, da Børne- og Undervisningsministeriet har verificeret, at skolerne kan udsætte deres generalforsamlinger på baggrund af den ekstraordinære situation til  trods for, at det bryder med ordet i skolernes vedtægter.

  Der er mange processer under en generalforsamling, hvor det er vigtigt, at man får reel mulighed for at ytre sig, opstille kandidater og modkandidater samt argumentere for sine synspunkter. Det er foreningens opfattelse, at nogle af disse processer hæmmes ved ikke at foregå på et fysisk møde. Generalforsamlingen har den øverste parlamentariske kontrol med skolen. Det er foreningens opfattelse, at bestyrelsen kan klandres for at sætte demokratiske processer ud af spil.

  En fri og privat skoles generalforsamling er det øverste organ for skolens virksomhed. Den betydning som generalforsamlingen har for de frie og private skoler som enkeltinstitutioner og som en del af den frie skolesektor bør respekteres.

  På generalforsamlingen mødes forældrekredsen, medarbejdere, eksterne repræsentanter, skolekreds o.lign. Men ikke alle har stemmeret. Bestyrelsen skal have fuldt kontrol over, hvem der stemmer om hvad, og om disse er stemmeberettigede.

  Der er dele af de dagsordenspunkter, der ofte er på skolernes generalforsamlinger, der under ingen omstændigheder må foregå på andet end et fysisk møde. Det drejer sig bl.a. om valg af tilsynsform og tilsynsførende.

  Nogle skolers vedtægter indeholder bestemmelse om, at generalforsamlingen endeligt skal godkende årsrapporten. Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at disse skoler, i den nuværende situation, i så fald kan indhente denne godkendelse via fuldmagt eller digitalt. Det er også meddelt, at bestyrelsen ved den enkelte skole helt ekstraordinært kan godkende årsrapporten for 2019.

  Derudover anbefaler foreningen ikke, at skolerne forsøger at etablere alternative mødeformer.

  Genåbning af skoler

  De frie og private institutioner, grundskoler og gymnasiale uddannelser skal helt eller delvist (for visse elevgrupper) genåbne fra og med d. 15. april. Men ingen kan forvente, at tingene bliver som før nedlukningen, hverken elever, forældre eller medarbejdere.

  Sundhedsstyrelsen har offentliggjort vejledninger i relation til  genåbning af henholdsvis daginstitutioner og skoler og fritidsordninger. Disse er helt essentielle og afgørende for den planlægning, der skal ske lokalt, idet disse vil indeholde skærpede regler for rengøring, hygiejne og adfærd.

  Foreningen har desuden fået præsenteret konkrete retningslinjer samt indikation på visse retningslinjer i relation til genåbningen generelt. Her gengives disse opdelt på henholdsvis institutioner og SFO, grundskoler samt gymnasiale uddannelser.

  Retningslinjer daginstitutioner og pasningsordninger

  Genåbning: Hvem og hvornår?

  Frie og private daginstitutioner og pasningsordninger ved den frie og privat skole er omfattet af genåbningen.

  Genåbningen sker d. 15. april, når skolens ledelse, med bestyrelsens tilslutning, ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer, vurderer, at ophold for børnene på institutionen og i skolens pasningsordning er sundhedsmæssigt forsvarligt.

  Alle børn indmeldt i institutionen og pasningsordningen er omfattet af genåbningen.

  Der vil fortsat være børn, der holdes hjemme, f.eks. fordi de eller forældrene er særligt sårbare i forhold til smitterisiko.

  Alle børn med familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette.

  Det er vigtigt, at skolen fortsat foretager en opsøgende indsats i forhold til udsatte børn og familier for at sikre, at disse børn i videst mulige omfang er i institutionen eller pasningsordningen.

  Indhold og dagligdag

  Institution og pasningsordning skal først og fremmest sikre børnenes trivsel og tryghed og så vidt muligt skabe pædagogiske læringsmiljøer med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, ligesom der igen skal foretages sprogvurderinger og sprogstimulering.

  Det er skolen, der – ud fra de sundhedsfaglige retningslinjer – tilrettelægger, hvordan det konkrete tilbud vil være under genåbningen, herunder om børnene selv skal have mad med, evt. forskudt ankomst, anvendelse af andre/supplerende lokaler end normalt etc.

  Hvis det er nødvendigt, kan skolen begrænse antallet af timer, som institutionen eller pasningsordningen kan benyttes af det enkelte barn, idet udgangspunktet dog er, at tilbuddet åbner hurtigst muligt fra 15. april.

  Skolen skal sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse, der bl.a. kan handle om at sikre; at børn er i små grupper; at grupper af børn møder det samme personale; og at børn er mest muligt ude.

  Retningslinjer for grundskolerne

  Genåbning: Hvem og hvornår?

  Frie og private grundskoler er omfattet af genåbningen.

  Genåbningen sker d. 15. april, når skolens leder, med bestyrelsens tilslutning, ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer vurderer, at ophold for eleverne på skolen er sundhedsmæssigt forsvarligt.

  Elever fra 0.- 5. klasse samt elever fra specialtilbud er omfattet af genåbningen.

  Krav til undervisningen

  Skolelederen har ansvaret for at organisere undervisningen under hensyntagen til de sundhedsfaglige retningslinjer. For at efterkomme dette kan der forekomme ændringer i antal timer og fysisk tilstedeværelse. Der lægges dog ikke op til muligheden for at undervise visse elever hver anden dag. Det er meningen, at alle elever skal undervises hver dag - både de, der er fysisk til stede og de, der fortsat skal modtage fjernundervisning (de ældste elever).

  Undervisning på de genåbnede skoler vil fortsat være at betragte som nødundervisning, da det ikke alle steder vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning, herunder et normalt antal timer. Undervisningen, både den undervisning, der skal foregå fysisk på skolen og den undervisning, der fortsat skal foregå som fjernundervisning, skal dog i videst muligt omfang leve op til Lov om friskoler og private grundskolers krav til undervisningen i forhold til fag og mål samt forpligtelsen til at tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov mv.

  Det er skolens ansvar, ud fra faglige vurderinger af elevernes behov, at prioritere, hvilken undervisning, der skal gennemføres. 

  Mødepligt / fravær

  Eleverne har mødepligt til undervisningen. Skolerne bør have et system, der registrerer fravær for elever, der skal være fysisk til stede på skolen og for elever, der modtager fjernundervisning.

  Elever, der har familiemedlemmer i risikogruppen, kan på forældrenes foranledning blive hjemme. En fritagelse for mødepligt bør først ske efter en vurdering af forældrenes begrundelse for fritagelse.

  Prøver og eksamen

  Afgangsprøverne i 9.-10. klasse aflyses og erstattes af standpunktskarakterer på eksamensbeviset. Standpunktskarakter gives ultimo juni, for at der bliver bedre tid til at vurdere eleverne og dække faglige huller, samt for at fastholde elevernes motivation.

  Børne- og Undervisningsministeriet fastsætter de nærmere regler.

  Retningslinjer for gymnasiale uddannelser

  Genåbning: Hvem og hvornår?

  Frie og private gymnasiale uddannelser er omfattet af genåbningen.

  Genåbningen sker d. 15. april, når rektor, med bestyrelsens tilslutning, ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer, vurderer, at ophold for eleverne på skolen er sundhedsmæssigt forsvarligt.

  Elever fra 3.g, 2. hf og ASF-klasser er omfattet af genåbningen. Hvorvidt elever, der er tilknyttet skoler med kostafdeling er omfattet, er i skrivende stund uafklaret. Spørgsmålet behandles pt. i Børne- og Undervisningsministeriet på foreningens foranledning.

  Krav til undervisningen

  Rektor har ansvaret for at organisere undervisningen under hensyntagen til de sundhedsfaglige retningslinjer.

  Undervisningen skal så vidt muligt leve op til gymnasielovens krav og bestemmelser herunder i forhold til fag og læreplaner.

  Der skal være særligt fokus på elever, som afslutter deres uddannelse, dvs. elever i 3.g og 2. hf, men også på de elever, der fortsat undervises via fjernundervisning. Disse skal fortsat have god undervisning, herunder i de fag, som eleverne står til at skulle afslutte, sådan at lærerne har et solidt vurderingsgrundlag for fastsættelse af karakterer.

  Skolen skal tilrettelægge undervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, at det er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Derfor vil det så vidt muligt være den eller de lærere, som kender eleverne, som tilrettelægger den konkrete undervisning.

  For de elever, der vender tilbage til fysisk undervisning på skolerne, er det skolernes ansvar at prioritere ud fra faglige vurderinger af elevernes behov, hvilken undervisning, der skal gennemføres. Man kan for eksempel vælge at give særlig prioritet til de dele af undervisningen, der har været særligt vanskelige at gennemføre som fjernundervisning.

  Mødepligt / fravær

  Eleverne har mødepligt til undervisningen. Skolerne registrerer fravær for elever, der skal være fysisk til stede på skolen og for elever, der modtager fjernundervisning.

  Elever, der har familiemedlemmer i risikogruppen, kan på forældrenes foranledning blive hjemme (eller på egen foranledning, hvis eleven er myndig). En fritagelse for mødepligt bør først ske efter en vurdering af den enkelte elevs begrundelse for fritagelse.

  Prøver og eksamen

  Prøverne aflyses og erstattes af årskarakterer på eksamensbeviset. Årskarakter gives medio juni for at fastholde fokus på undervisning og faglig udvikling efter en periode, hvor undervisningen ikke har kunnet gennemføres som normalt.

  Der forventes en afklaring om de praktiske forhold vedr. gennemførelse af eksamener for 3.g inden påske.

   


  H


  I


  J


  K


  L

  Løn

  Der er, efter foreningens umiddelbare opfattelse, ikke adgang til løntræk grundet lukning af skolen. Udgangspunktet er, at det er skolens ansvar at sikre den fornødne bemanding til nødpasning, og at øvrige medarbejdere skal arbejde hjemmefra i det omfang, det er muligt.

  Lønkompensationsordninger

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Selvejende institutioner, som modtager mere end 50 % af deres indtægter ved statslige tilskud, kan ikke søge om lønkompensation. Dette vil udelukke stort set alle frie og private skoler. Det er i øvrigt et krav, at virksomhederne har udsigt til at skulle varsle afskedigelse af mindst 30 % af medarbejderstaben eller 50 ansatte begrundet i den økonomiske situation. Eftersom alle frie og private institutioner, grundskoler og gymnasiale uddannelser fortsat modtager tilskud og indkræver egenbetaling (skolepenge etc.), vil det være usandsynligt, at den midlertidige nedlukning stiller skolerne i så vanskelig en økonomisk situation, at der må opsiges så stor en andel af medarbejderstaben.


  M

  Materiale til fjernundervisning

  En række forlag og it-leverandører har tilbudt at stille deres digitale læremidler og it-værktøjer gratis til rådighed. Nogle udvider de eksisterende aftaler uden merpris. Mange tilbyder også udvidet support og rådgivning.

  Skolerne skal aftale adgang med forlagene og altid sørge for adgang via skolen, så der bliver passet på elevernes data.

  På emu.dk kan man finde eksempler på læremidler og værktøjer, som underviserne og eleverne kan få adgang til.

  Ministerielt tilsyn

  Skoler, der er under tilsyn af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, er fortsat i tilsyn. Styrelsen fortsætter sagsbehandlingen i det omfang, det er muligt. Eventuelle frister for indsendelse af materiale bliver foreløbigt forlænget. Skolerne vil blive særskilt orienteret herom. Der vil foreløbigt ikke blive gennemført tilsynsbesøg i den periode, hvor skolerne er lukket.


  N

  Nedlukningspligt

  En ny særbestemmelse fastslår først og fremmest, at både private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og obligatoriske tilbud samt andre institutioner og pasningsordninger skal holde lukket, indtil sundheds‐ og ældreministeren beslutter andet.

  Bekendtgørelse om nedlukning af skoler og institutioner samt etablering af nødpasning kan findes her

  Kravet om nedlukning omfatter ikke særlige elevgrupper, f.eks. børn og unge med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder de, der er begrundet i forholdene i hjemmet. Nedlukningen omfatter altså hverken socilat udsatte eller elever med særlige diagnoser.

  De omfatter heller ikke børn, unge og andre elever indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ.

  Ordningen undtager også en række andre elevgrupper, der ikke er nævnt her. Det er skolens ledelse, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne om undtagelse fra lukning er opfyldte.

  --

  Nødpasning

  Frie og private institutioner og skoler skal nu have afsøgt behovet for - og have etableret - nødpasning til børn og unge af de forældre, der i denne situation varetager særlige funktioner i samfundet, og som ikke selv har mulighed for at skaffe pasning. Dette er en samfundsopgave, som også de frie og private skoler skal tage ansvar for.

  Det er op til skolens ledelse at vurdere, hvilke børn, der falder ind under denne kategori. De nye bestemmelser indeholder retningslinjer for, hvilke børn og unge kommunerne minimum skal tilbyde nødpasning til. Dette kan være en ledetråd for medlemsskolernes ledelser. Det drejer sig om:

  1) 0‐9‐årige børn, hvis forældre varetager samfundskritiske funktioner som ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

  2) 0‐9‐årige børn, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

  3) Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet.

  Foreningen opfordrer også medlemsskolerne til at have særligt øje for sårbare børn og unge, fra udsatte hjem, hvor det kan være nødvendigt, at det er skolen, der tager initiativet til at foreslå forældrene nødpasningen.

  Nødpasningen skal ske i overensstemmelse med Styrelsen for Patientsikkerheds påbud og anbefalinger. Det vil for eksempel sige, at der skal være god plads til både børn og personale.

  Brev om nødpasning fra minister og formænd

  Børne- og Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil og en række formænd for bl.a. skoleforeningerne, herunder vores egen formand, Karsten Suhr, har  sendt et fællesbrev til de frie og private skoler og institutioner om nødpasning.

  Frie og private skoletilbud og institutioner skal stå til rådighed for pasning af deres elever/børn. I brevet beskrives de gældende rammerne for nødpasning.

  I brevet gøres også opmærksom på skoler og institutioners særlige forpligtigelse til have overblik over socialt og fagligt udsatte børn og elever, som ikke kan forventes at få den nødvendige støtte hjemmefra, og til forpligtelsen til at sikre at børn og elever gives ekstra støtte. Det kunne eksempelvis være børn og unge, der har højt skolefravær; børn og unge, der er lavet underretninger på; børn og unge med alvorligt syge forældre; børn og unge med igangværende børnesager, som giver anledning til bekymring; eller børn og unge med særligt behov for støtte eller for at opretholde kendte rutiner og rammer.

  Brevet kan læses her:

  Brev om nødpasning fra Minister og formænd 270320

  Nødpasning i de tre dage op til påske

  Det er foreningens klare opfattelse, at skolerne fortsat skal tilbyde nødpasning for dem, der har behov, i de tre dage op til påske-helligdagene i uge 15.

  Foreningen anbefaler, at skolen undersøger det konkrete behov for nødpasning i dagene d. 6. – 8. april for at tilpasse antallet af medarbejdere i nødpasningen.

  Foreningen minder dog også i dette forhold om, at der kan være grupper af særligt udsatte børn og unge, hvor det kan være nødvendigt, at det er skolen, der tager initiativ til at sikre, at disse kommer i nødpasningen – også i dagene op til påske.

  --

  Nødundervisning

  Særbestemmelser præciserer, at private og offentlige skoler, uddannelsesinstitutioner og andre institutioner, der er lukket på baggrund af initiativer for at hindre smitte med Coronavirus, skal lave nødundervisning.  

  En skole kan altså ikke vælge IKKE at foranstalte nødundervisning. Nødundervisning skal gennemføres i videst muligt omfang og i overensstemmelse med uddannelsens, fagets eller tilbuddets formål og målene for den pågældende aktivitet.

  Eleverne har pligt til at deltage i nødundervisning. Skolerne bør derfor iværksætte tiltag, der kan hjælpe med at sandsynliggøre, at eleverne deltager i nødundervisningen.

  Skolerne skal også - gennem daglig kontakt - sikre sig, at der gives ekstra støtte til særligt udsatte børn og unge – eller elever med særlige behov, som f.eks. elever med særlige diagnoser, der ikke får eller ikke kan forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet til nødundervisningen.

  Det handler altså om, for skolerne, at iværksætte en alternativ form for undervisning for skolens elever med det formål, at eleverne ikke kommer bagud i en grad som gør, at det efterfølgende vil være påkrævet at sætte ind med ekstraundervisning. Forventningerne til eleverne bør afpasses efter elevernes alder, og øvrige forudsætninger. Desuden bør forventningerne også balanceres sådan, at det ikke er en forudsætning for gennemførelse af undervisningen, at forældrene nødvendigvis skal være med på sidelinjen. Mange forældre er på arbejde i disse dage, blot inden for hjemmets fire vægge.


  O

  Optagelseskrav til uddannelser

  Særbestemmelser giver Børne- og Undervisningsministeriet vidtrækkende beføjelser til at kunne lave alternative betingelser i forhold til optagelse på uddannelser.

  Grundskolerne og de gymnasiale uddannelser kan forvente løbende at høre fra Børne- og Undervisningsministeriet om de forskellige tiltag.

  --

  Orienteringsmails udsendt fra foreningen til medlemsskolerne

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 4. marts 2020, kl. 12.00: Mail 040320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Generelle råd;
  • Hvis personer på skolen er syge;
  • Hvis personer på skolen har rejst i særlige risikoområder;
  • Arrangementer og rejseaktivitet;
  • Medarbejdere i hjemmekarantæne;
  • Elever i hjemmekarantæne

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 11. marts 2020, kl. 17.20: Mail 110320 1

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Overvej tæthed og hygiejneforhold;
  • Hvis personer har været i direkte kontakt med smittede;
  • Udenlandsrejser og studieture;
  • Drøft hvad der skal ske, hvis skolen må lukke ned;
  • Hvor kan I spørge?

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 11. marts 2020, kl. 22.00: Mail 110320 2

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Institutioner, skoler og uddannelser nedlukkes fra i morgen

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 12. marts 2020, kl. 10.00: Mail 120320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • De frie og private institutioner, skoler og uddannelser i relation til nedlukning

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 13. marts 2020, kl. 17.00: Mail 130320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Anerkendelse af medlemsskolernes håndtering af situationen;
  • Kontakt til sekretariatet

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 16. marts 2020, kl. 15.00: Mail 160320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Nedlukning;
  • Undtagelser for nedlukning;
  • Tilskud;
  • Nødundervisning;
  • Nødpasning;
  • Prøver, eksamen, projekter, optagelseskrav etc.;
  • Studieretningsprojekt;
  • Regeringens udkast til bekendtgørelser

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 17. marts 2020, kl. 15.45: Mail 170320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Generalforsamlingen ved skolen;
  • Godkendelse af regnskabstal;
  • Valg af tilsynsform og tilsynsførende samt indsendelse af tilsynserklæringen

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 19. marts 2020, kl. 16.00: Mail 190320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Bestemmelse om tremåneders-frist suspenderes midlertidigt;
  • Indsendelse af tilsynserklæring;
  • En hilsen fra Ministeren;
  • Følg med på hjemmesiden

   Mail udsendt til medlemsskoler d. 23. marts 2020, kl. 16.00: Mail 230320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Udveksling af medarbejdere fra institution til institution
  • Ændringer i lærerarbejdstid er IKKE mulig for lukkeperioden fra den 16. - 30. marts
  • Skolepenge og egenbetaling
  • Husk at varsle ferie rettidigt
  • Tag konkret stilling de udsatte elever og elever med særlige behov

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 24. marts 2020, kl. 16.00 Mail 240320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Skolernes opkrævning af forældre- og egenbetaling;
  • Debatindlæg af Karsten Suhr;
  • Hvordan orienterer skolen sig løbende?

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 26. marts 2020, kl. 15.30 Mail 260320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Lodtrækning om emner til prøverne;
  • Forældrebetaling for vuggestue, børnehave og SFO og vippeordninger;
  • Aflysning af informationsmøder;
  • Kontakt til foreningens sekretariat og medarbejdere

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 27. marts 2020, kl. 15.00 Mail 270320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Aftale om visse ansættelsesmæssige forhold om afvikling af frihed i forbindelse med COVID-19;
  • Nyt om lodtrækning om emner til prøverne;
  • Brev fra minister og formænd
  • Nødpasning i de tre dage op til påske

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 30. marts 2020, kl. 15.30 Mail 300320

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Afvikling af frihed i forbindelse med covid-19

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 1. april 2020, kl. 13.45 Mail 010420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Mulig åbning af skoler efter påske
  • Hjælpepakke og fripladspakke
  • Afvikling af frihed i forbindelse med covid-19
  • De øvrige overenskomster
  • Løbende orientering på foreningens hjemmeside

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 3. april 2020, kl. 13.00 Mail 030420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Mens vi alle venter på Mette …
  • Hjælpepakke og fripladspakke
  • PDF med spørgsmål fra spørgeskema
  • Nyt fra formanden
  • Foreningens sekretariatet i påskeugen

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 6. april 2020, kl. 20.45 Mail 060420

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Gradvis genåbning af skoler

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 7. april 2020, kl. 10.45 Mail 070420 1

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Hvem er omfattet af genåbningen?

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 7. april 2020, kl. 16.15 Mail 070420 2

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Foreløbige retningslinjer for genåbning
  • Retningslinjer daginstitutioner og pasningsordninger
  • Retningslinjer for grundskolerne
  • Retningslinjer for gymnasiale uddannelser

  Mail udsendt til medlemsskoler d. 7. april 2020, kl. 19.30 Mail 070420 3

  Omhandler:

  • COVID-19;
  • Vejledning for genåbning af daginstitutioner samt skoler og fritidsordninger

  P

  Pædagogikumkandidater

  En række frie og private gymnasiale uddannelser har pædagogikumkandidater, hvis undervisning i lighed med alle andre er omlagt til fjernundervisning. Dette giver en række udfordringer, som skolerne skal håndtere.

  Først og fremmest giver det udfordringer at få gennemført det afsluttende besøg i praktisk pædagogikum. Ministeriet har i denne sammenhæng givet en generel dispensation, så besøget kan udskydes til august eller september. Dette betyder imidlertid også, at kandidaten først kan få sit bevis i september. Ministeriet har desuden åbnet op for, at besøget kan afvikles i forbindelse med fjernundervisning, men dette kan kun ske under den klare forudsætning, at både skolens ledelse, kandidaten og den tilsynsførende finder det forsvarligt.

  Prøven i teoretisk pædagogikum afvikles som oprindeligt planlagt.


  Q


  R

  Regnskabstal

  Der er en række forhold som skolens bestyrelse og ledelse skal være særligt opmærksomme på, og som har en direkte eller indirekte relation til skolens generalforsamling.

  Skolen skal være opmærksom på ministeriets krav om indberetning af regnskabstal vedrørende 2019. Fristen herfor er udskudt med 14 dage og er nu fastsat til d. 14. maj 2020.

  Nogle skolers vedtægter indeholder bestemmelse om, at generalforsamlingen endeligt skal godkende årsrapporten. Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at skoler i så fald kan indhente denne godkendelse via fuldmagt eller digitalt. Det er også meddelt, at bestyrelsen ved den enkelte skole helt ekstraordinært kan godkende årsrapporten for 2019.


  S

  Skolepenge og egenbetaling

  På mange skoler er spørgsmålet vedr. skolepengebetaling og anden egenbetaling i forbindelse med corona-nedlukningen kommet på dagsordenen. Flere skoler oplever henvendelser fra forældre som spørger til muligheden for tilbagebetaling af skolepengene.

  I medierne og blandt politikerne er debatten om forældrenes fortsatte egenbetaling til institutioner og skoler under nedlukningen også begyndt at florere.

  Foreningen anerkender, at som lukkeperioden forlænges, bliver det ikke nemmere for skolerne at argumentere over for forældrene. Der er dog, på nuværende tidspunkt, ingen ændringer i de retningslinjer og anbefalinger, som gives. Opkrævning af skolepenge; SFO-betaling; kostpenge; vippeordninger o.a. egenbetaling skal fortsætte. Det vil foreningen på det kraftigste råde skolerne til at gøre.

  Generelle instrukser og fastlæggelse af skolepenge er et bestyrelsesanliggende, og foreningen anbefaler, at generelle henvendelser til forældrene vedr. skolepenge og egenbetaling understøttes ved, at det både er skolens bestyrelse og ledelse, der er underskrivere.

  Det er meldt klart ud – både fra Regeringen og fra Børne- og Undervisningsministeriet, at skoler og institutioner skal fastholde egenbetalingen. Indtil andet er meldt ud, eller der politisk er forhandlet en aftale, bør skolerne holde fast.

  Dette kan være særligt svært at forklare, hvor forældrene ikke umiddelbart kan se ”at de får noget for pengene”. Men som Statsministeren flere gange har pointeret, må alle forvente, at denne situation vil koste dem noget. I dette tilfælde skal forældrene hjælpe med at opretholde skolen og institutionen ved at fortsætte betalingen. Skolen sparer ikke penge. Skoler og institutioner skal fortsat opretholde nødpasning og nødberedskab. Skolerne har fortsat omkostninger for bygninger mv., og medarbejderne skal fortsat have løn. I forhold til skoledelen modtager eleverne fortsat undervisning, blot under andre forhold end sædvanligt.

  Dertil kommer, at der fortsat er usikkerhed - en usikkerhed, der er vokset med forlængelsen af skolenedlukningerne, nemlig om skolerne vil blive mødt med et efterfølgende krav fra myndighedernes side om en form for erstatningsundervisning – f.eks. inden for nogle af de fagområder, der ikke er lette at håndtere via fjernundervisning.

  Uanset hvilke krav skolen fra myndighedernes side vil blive mødt med, når tingene har normaliseret sig, er der én ting, der ikke står til diskussion: Den frie og private skole skal i sidste ende sikre og sandsynliggøre, at undervisningen ”står mål med”, og at eleverne får den nødvendige undervisning for at kunne nå fagenes mål. Der kommer ikke til at ske ændringer i faglige mål og forventninger til skolen, selv om skolen har været fysisk lukket. Det vil være højst usandsynligt, at skolerne vil kunne undgå at skulle indhente noget af det forsømte.

  Under lockouten i 2013 oplevede foreningen tilsvarende problematikker, hvor skoler følte sig pressede af forældre til at nedsætte eller droppe skolepenge og egenbetaling. Disse skoler oplevede efterfølgende problemstillinger, bl.a. i forhold til tilskudskrav og egenbetaling.  Det er ikke muligt her og nu at gennemskue de fulde konsekvenser for skolerne, hvis de går imod de udmeldinger, der hidtil er kommet fra myndighederne.

  Fasthold skolepenge og egenbetaling. Afvent situationen. Den kan ændre sig. Politisk drøftes forskellige tiltag, som skal kompensere forældre som betaler for diverse daginstitutioner og frie og private skoler. Indtil disse tiltag er besluttet, er det vores stærke anbefaling, at skolerne ikke slækker på kravene til egenbetaling og skolepengebetaling.

  Se i øvrigt under ”Tilskud”

  Hjælpepakke og fripladspakke

  Der er 1. april offentliggjort en bred politisk aftale, der omfatter efterskoler, frie fagskoler, erhvervsskoler med kostafdeling, landbrugsskoler, almene og private gymnasier med kostafdeling samt fri- og privatskoler med kostafdeling. Desuden indeholder aftalen også en øgning af fripladsmidler, der omfatter alle fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. 

  Her er aftalens hovedpunkter:

  • Staten giver efterskoler, frie fagskoler, erhvervsskoler med kostafdeling, landbrugsskoler, almene og private gymnasier med kostafdeling samt fri- og privatskoler med kostafdeling et ekstra tilskud på 1.000 kr. pr. uge per elev fra 1. april og 1 måned frem, dog maksimalt den konkrete deltagerbetaling, såfremt skolerne fortsat er lukkede.
  • Der afsættes en pulje på 60 mio. kr., som kan søges af efterskoler og andre skoler med kostafdelinger, som oplever, at elever melder sig ud frem mod sommerferien 2020.
  • Der afsættes en pulje på 170 mio. kr. til at hjælpe efterskoler og frie fagskoler, som oplever faldende elevtal til skoleåret 2020/21 set i forhold til de tre forudgående skoleår.
  • Der afsættes 50 mio. kr. i 2020 øremærket til nedsættelse af deltagerbetaling, så skolerne efter individuelle vurderinger kan nedsætte deltagerbetalingen for elever på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler. 
  • Annullering af kravene til den mindste ugentlige elevbetaling for efterskoler og frie fagskoler i kalenderåret 2020.

  Aftalen har altså størst betydning for de af foreningens medlemsskoler, der er kostskoler eller har kostafdelinger. I relation til det øgede fripladstilskud må foreningen og medlemsskolerne afvente Fordelingssekretariatets udarbejdelse af et administrationsgrundlag.

  --

  Socialt udsatte elever

  Foreningen er opmærksom på, at kostskolerne har helt særlige udfordringer i relation til anbragte børn og særligt socialt udsatte elever, der ikke kan sendes hjem. Kostskolerne må naturligvis iværksætte særlige foranstaltninger for deres særligt udsatte elever.

  Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at i tilfælde af at en elev bliver syg og fortsat er på skolen, skal skolen kontakte læge /vagtlæge som vanligt. Lægen vil tage stilling til, om eleven skal indlægges. Lægen kan kontakte sundhedsmyndighederne mhp. rådgivning.

  --

  Studieretningsprojekt

  Mange gymnasiale uddannelser har igangsat studieretningsprojektet, sådan at projekterne skal afvikles og opgavebesvarelserne afleveres fra primo marts til medio april (1. marts til 15. april). Perioden er altså i gang. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har dog efter omstændighederne besluttet at forlænge den fastsatte periode frem til 15. maj, så gymnasierne, hvor det giver bedst mening, kan udskyde afviklingen af projekterne. Vilkårene for afvikling af projekterne, herunder om antallet af skrivedage og placering af disse, er herudover fortsat således, som fremgår af læreplanerne.

  I forhold til elever, hvor projektperioden endnu ikke er igangsat, kan gymnasierne frit ændre planlægningen med henblik på overholdelse af den nye frist (15. maj) og de almindelige vilkår for afvikling af projekterne.
  I forhold til elever, hvor projektperioden allerede er i gang, vil gymnasierne også kunne ændre planlægningen, så dele af projektperioden udskydes under overholdelse af den nye frist (15. maj) og kravet om, at den sidste uge (fem dage) af projektperioden skal være sammenhængende.

  Det kan også være en mulighed – efter dialog med eleven – at give eleven en ny opgaveformulering, der kan håndteres under de nuværende omstændigheder med begrænsede muligheder for f.eks. eksperimentelt arbejde, adgang til materialer på biblioteker m.v. Det kan f.eks. betyde, at opgaveformuleringen udelukkende bygger på allerede anskaffet materiale, at gymnasiet stiller relevant materiale til rådighed, og at opgaver i eksperimentelle fag ledsages af resultater fra tidligere udførte eksperimenter. Skoler, der vælger denne løsning, skal tilbyde eleverne at starte forfra på skriveperioden. Det er i øvrigt en forudsætning, at der med den ændrede opgaveformulering ikke sker en ændring af prøvens niveau.

  --

  Særbestemmelser

  Der vedtages i øjeblikket en række særbestemmelser på Børne- og Undervisningsministeriets område, der giver hjemmel til de initiativer, der er taget for at mindske Coronasmitten og mulighed for at håndtere de affødte konsekvenser, som disse initiativer nødvendigvis må have. På grund af den ekstraordinære og akutte situation gennemføres der ikke høring over de love og bekendtgørelser, som udstedes. Men Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør løbende både udkast til og endelige love og bekendtgørelser.

  Undervisningsministeriet har i øvrigt oprettet en Q&A på de ofte stillede spørgsmål om coronavirus. Find den her


  T

  Tilskud

  Særbestemmelser bekræfter, at de normale tilskud til frie og private institutioner, grundskoler og gymnasiale uddannelser fastholdes, trods nedlukningen. Ligeledes åbner bestemmelserne for, at der senere kan gennemføres tiltag, der medfører øget tilskud til skoler, hvis der har været særlige omkostninger med nødundervisning mv.

  Ministeriet kan sanktionere ift. de frie og private skoler, som ikke agerer i overensstemmelse med nye bestemmelser om nødundervisning mv. – med andre ord kan de tilbageholde tilskud.

  En normal forudsætning for tilskud i den frie og private skolesektor er, at der er en egenfinansiering. Kommunerne skal også fastholde egenbetaling på deres områder i denne situation.

  Ved opståede spørgsmål bør medlemsskolerne søge rådgivning hos foreningen i forhold, der vedrører egenbetaling og skolepenge.

  --

  Tilstedeværelse på skolen

  Der bør kun være de medarbejdere på skolen, der er nødvendige for at opretholde en nødbemanding eller er nødvendige for at sikre bygninger o.a. i perioden.

  Foreningen anbefaler, at personer fra skolens ledelse er tilgængelige. Om denne tilgængelighed skal være i kraft af fysisk tilstedeværelse på skolen, må bero på en lokal vurdering i forhold til antallet af ansatte og elever, der fysisk befinder sig på skolen i forbindelse med nødpasning. Det bør altid være tydeligt, hvordan man kan træffe skolens ledelse.

  --

  Tilsynserklæringen

  Indberetningen af regnskabstal vedrørende 2019 er udskudt med 14 dage og er nu fastsat til d. 14. maj 2020. Den tilsynsførendes indsendelse af tilsynserklæringen til Tilsynsportalen er afhængig af, at den tilsynsførende kan trække oplysninger om skolernes modtagelse af donationer fra Regnskabsportalen.

  Grundet den ekstraordinære har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet besluttet at fravige bekendtgørelsens § 22, stk. 2, i bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v., og ændre indsendelsesperioden for indeværende skoleår, så tilsynserklæringen i stedet skal indsendes i perioden 15. maj til 30. juni 2020.

  Vinduet for de tilsynsførendes indsendelse af tilsynserklæringerne er dermed blevet smallere end normalt. 


  U

  Udveksling af medarbejdere

  Den 20. marts 2020 aftalte KL sammen med de faglige organisationer på det kommunale område en erklæring om, at man om nødvendigt midlertidigt vil kunne udsende medarbejdere fra en institution til en anden eller endda til opgavevaretagelse på andre kommunale områder.

  Der er pt. ikke indikationer på en tilsvarende statslig aftale. Foreningen er naturligvis opmærksom på problematikken og orienterer, hvis der kommer nyt med konsekvens for vores område.

  Det er altså ikke foreningens opfattelse, at der umiddelbart kan ske en udveksling af medarbejdere mellem den frie og private institution og kommunens institutioner. Den frie og private institution kan ikke udlåne en medarbejder, uden at arbejdsvilkårene for de pågældende medarbejdere er sikrede.

  Hvis en medarbejder selv ønsker at melde sig til at arbejde på steder, hvor der i disse tider er ekstra behov, anbefaler foreningen, at skolen er åben for muligheden, men at det sker som en selvstændig ansættelse i den institution, hvor skolens medarbejder ønsker at lægge sin arbejdskraft.

  --

  Undtagelser for nedlukningspligt

  Kravet om nedlukning omfatter ikke særlige elevgrupper, f.eks. børn og unge med helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder de, der er begrundet i forholdene i hjemmet.

  De omfatter heller ikke børn, unge og andre elever indskrevet på kostskoler, skolehjem og lignende, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ.

  Ordningen undtager også en række andre elevgrupper, der ikke er nævnt her. Det er skolens ledelse, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne om undtagelse fra lukning er opfyldte.


  V

  Valg af tilsynsform og tilsynsførende

  Mange frie og private grundskoler knytter forældrekredsens valg af tilsynsform og tilsynsførende sammen med skolens generalforsamling.

  Forældrekredsen kan uafhængigt af generalforsamlingen holde et møde med det formål at vælge tilsynsform eller tilsynsførende. Det er naturligvis ikke tilrådeligt at lave et forældrekredsmøde med den nuværende smitterisiko, og det er muligt, at situationen omkring Coronavirus trækker ud, så det heller ikke er muligt at afholde et forældrekredsmøde indenfor nærmeste fremtid. Valg af tilsynsform og tilsynsførende vil under ingen omstændigheder kunne foregå ved andet end et fysisk møde.

  En skole må højst være uden en tilsynsførende i 3 måneder. Grundet den ekstraordinære situation suspenderes bestemmelsen i § 1, stk. 3, 1. pkt. i bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v., midlertidigt. Der åbnes dermed op for, at frie og private grundskoler kan stå uden tilsynsførende i mere end tre måneder.

  På skoler, der pt. står uden tilsynsførende, eller hvor den tilsynsførendes valgperiode udløber ved udgangen af dette skoleår, kan forældrekredsen udskyde valget af tilsynsførende til den 30. august 2020.


  X


  Y


  Z


  Æ


  Ø


  Å